BERGEN SETTER TAK PÅ CRUISE

Bergen Reiselivslag lanserte cruise-strategien for Bergen i august 2016.  Bystyret utarbeidet i januar 2017 en 15 punkts handlingsplan for utvikling av Bergen som cruise-destinasjon. Taket er foreløpig satt til maks fire skip eller 9.000 passasjerer per dag.

– Vårt felles mål er at Bergen også i fremtiden skal være en attraktiv by for cruiseturister, andre turister, og bergenserne selv. Da må vi sørge for at cruisetrafikken holdes på et håndterbart nivå uten de store opphopingene. Derfor er vi blitt enige med reiselivsnæringen og havnen om et tak på maks fire skip og maks 9000 passasjerer per dag, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

Taket vil gjelde umiddelbart for nye bookinger. Anløp av cruiseskip bookes opp til flere år frem i tid, så endringene vil ikke trå fullt ut i kraft før i 2020. Cruise-taket er midlertidig i påvente av at byrådet fremmer en egen sak for bystyret om et permanent tak.

– Vårt mål er ikke å bekjempe cruiseturisme, men å opprettholde Bergen som en bærekraftig og attraktiv destinasjon både med tanke på klima, miljø og antall passasjerer. Vi må unngå at utslipp og trengsel på enkelt dager gir turister og bergensere et negativt inntrykk av byen vår. Bergen skal være en hyggelig by å oppholde seg i for alle, sier byråden.

Andersland presiserer at forslaget også handler om den fremtidige bæreevnen til de store attraksjonene som Bryggen, Fisketorget, Fløibanen – og flere.

– Det historiske sentrum er en ikke-fornybar ressurs for Bergen. Det er den spektakulære kombinasjonen av byens kulturarv og natur cruiseturistene kommer for å se, og det finnes en grense for hvor mange turister Bryggen og Vågsbunnen tåler på en gang. Jeg er glad for at Bergen havn, Reiselivslaget og kommunen er samlet om dette bærekraftige målet.

– Det ventes økt etterspørsel fra alle segmenter i årene som kommer. Skal vi kunne gi positive opplevelser for de besøkende og derav skape et grunnlag for lønnsomhet for næringen, er det viktig at byens tåleevne ikke overstiges. Vi støtter derfor det initiativ som Bergen kommune har i sin plan for cruise på flere områder for å utvikle en bærekraftig destinasjon, sier reiselivsdirektør Ole Warberg i Bergen Reiselivslag. Bergen som snuhavn har en prioritert fokus fordi det gir størst verdiskaping til landbaserte aktører, herav overnatting, servering og transport.

Også styreleder i Bergen og Omland Havnevesen støtter taket.

– Et tak på antall skip og passasjerer vil både gi bedre luft og mindre trengsel i byen. Med dette viser Bergen seg som en fremtidsrettet og visjonær by, sier styreleder i Bergen og Omland havnevesen, Jan Erik Kjerpeseth


OPERASJONALISERING AV CRUISE STRATEGI FOR BERGEN

Bystyret er av den oppfatning at Bergen Reiselivslag i «Cruisestrategi for Bergen 2016-2020» ivaretar byens interesser på en god måte. Det er viktig at Bergen iverksetter tiltak med et langsiktig perspektiv som gir oss som lokalsamfunn råderett over hvordan vi ønsker å utvikle Bergen som reiselivsdestinasjon. For Bergen er det viktig at man har råderett over hvordan byen utvikles som reiselivsdestinasjon, også innenfor cruiseturismen.

På bakgrunn av Bergen Reiselivslags cruise strategi har Bergen kommune besluttet 15 handlingspunkter for å sikre at Bergen utvikles til å bli en foregangsdestinasjon når det gjelder cruisetrafikk.  Strategien og tiltakene tar utgangspunkt i Bergen sin tåleevne og bærekraftsbegrepet  hvor innbyggernes ve og vel, økonomi og miljøaspekter er ivaretatt. Miljøforurensing fra skip og Bergens mottakskapasitet ift gode opplevelser for alle målgrupper av tilreisende er viktige forhold i denne sammenheng. Bærekrafts begrepet tar utgangspunkt FNs 10 bærekrafts prinsipper for destinasjonsutvikling.

Strategien vektlegger at cruise er en del av reiselivsnæringen, som på en bærekraftig måte må bidra til økt lokal verdiskaping og lønnsomhet.  Byrådet og Bystyret har ønsket å tydeliggjøre hva som er spesielt viktig for Bergen kommune når det gjelder fremtidens cruiseturisme. Vestlandsrådet besluttet november 2016 «Cruisestrategi for Vestlandsregionen 2016-2020», strategien er mindre spesifikk når det gjelder Bergen, men intensjon og innhold er i stor grad sammenfallende med Bergen Reiselivslag sin strategi.  Vestlandsrådet vil 25. oktober 2017 beslutte en operativ handlingsplan for sin strategi.

På enkelte dager og for enkelte attraksjoner er det for mange turister samtidig, noe som reduserer den positive opplevelsen ved å være turist i byen. Også fastboende kommenterer negativt på at det er flere besøkende enn vår infrastruktur er tilpasset.

I strategien utarbeidet av Bergen Reiselivslag, er følgende hovedmål definert: Cruiseturismen er en del av reiselivsnæringen i Bergen som skal utvikles på en bærekraftig måte som tar nødvendig hensyn til miljø, lokalsamfunn og som skaper økt landbasert verdiskaping og lønnsomhet. Videre målsettes at Bergen skal være en foregangsdestinasjon når det gjelder cruisetrafikk, som gjennom en aktiv og miljøbevisst strategi påvirker den nasjonale cruisestrategien i samme retning.

Bergen kommune vil arbeide for at byen skal være attraktiv både for innbyggerne og for cruisepassasjerene, og de 15 tiltakene vil bidra positivt her. Konkretisering av de enkelte tiltak vil skje i samarbeid med de relevante aktørene, og byrådet vil arbeide aktivt for at tiltakene gjennomføres

På bakgrunn av Bergen Reiselivslags Cruisestrategi besluttet Bergen kommune følgende som vil sikre at Bergen utvikles til å bli en foregangsdestinasjon når det gjelder cruisetrafikk:

 1. Bergen kommune vil arbeide for at revidering av Havne- og farvannsloven gir byen råderett over utviklingen som cruisedestinasjon.
 1. Bergen kommune vil bidra til at det stilles krav om at cruiseskip som anløper Bergen skal kunne dokumentere miljøvennlig utslipp og avfallshåndtering.
 1. Bergen kommune skal være fossilfri i 2030. Dette innebærer at fra 2030 vil ingen skip som benytter fossilt drivstoff kunne anløpe havner i Bergen kommune. Bergen kommune vil følge dette opp gjennom de økonomiske og juridiske virkemidler en har til rådighet.
 1. Bergen kommune vil følge opp ordningen med miljødifferensierte gebyrer i havnen, som ble innført ved årsskiftet 2016 (ref. Grønn Strategi*)
 1. Bergen kommune vil, i samarbeid med relevante aktører, gjennomføre pilotprosjekter for å forberede innføring av nullutslippssone i sentrum innen 2020, blant annen ved å legge til rette for utslippsfri drift av turistbusser i sentrum (ref. Grønn Strategi*)
 1. Bergen skal tilby landstrøm til alle skip innen 2020 (ref. Grønn Strategi*), og vil i samarbeid med Bergen Havn og nasjonale myndigheter arbeide for dette.
 1. Bergen kommune skal være pådriver for at Bergen skal være en foregangsdestinasjon basert på bærekraftige prinsipper, og arbeide for at andre norske byer innfører samme type krav til cruisetrafikken.
 1. Bergen kommune vil arbeide for at Bergen Havn har en målrettet plan for bærekraftige miljøtiltak.
 1. Bergen kommune vil sammen med Bergen Havn og Bergen Reiselivslag sette et tak for hvor mange cruisepassasjerer byen kan ta imot per dag.
 1. Bergen kommune vil arbeide aktivt for at Bergen skal foretrekkes som snuhavn for flere rederier.
 1. Bergen kommune vil arbeide for at det tilrettelegges for at havnens og byens infrastruktur tilrettelegges i tråd med antall cruisepassasjerer som er målsatt å ta imot.
 1. Bergen kommune vil arbeide for muligheten for å innføre et destinasjonsbidrag per cruisepassasjer. Destinasjonsbidraget skal benyttes til finansiering av infrastruktur og videreutvikling av regionens attraksjoner.
 1. Bergen kommune vil være en aktiv pådriver for å redusere antall shuttlebusser og annen busstransport i den hensikt å få flere cruisepassasjerene til å benytte gange og sykkel for å forflytte seg i Bergen sentrum.
 1. Bergen kommune vil bidra til at det utarbeides faste venteplasser for busser som kjører inn i bykjernen i sommer månedene.
 1. Bergen kommune vil sammen med Bergen Reiselivslag arbeide for at sesongen strekkes ut over større deler av året for å hindre at for mange besøker byen samtidig.

*Grønn Strategi – Klima- og energihandlingsplan for Bergen ble vedtatt av Bergen bystyre 21. september 2016.

_MG_8505
Ole Warberg
Reiselivsdirektør i Bergen
E-post: ole@visitBergen.com

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s